Việt kiều vẫn được đăng ký là nhà đầu tư trong nước

Sản phẩm

Căn cứ Công văn số 2347/UBCK-PTTT ngày 29/07/2010 của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước về việc quản lý đầu tư nước ngoài đối với trường hợp nhà đầu tư là cá nhân Việt Nam có hai quốc tịch, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) hướng dẫn về việc theo dõi và quản lý đối với trường hợp nhà đầu tư này như sau:

Thứ nhất, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, đã nhập quốc tịch nước ngoài nhưng vẫn có quốc tịch Việt Nam (hộ chiếu do Việt Nam cấp còn hiệu lực) sẽ được đăng ký là nhà đầu tư trong nước và các nhà đầu tư này sẽ được sử dụng số hộ chiếu còn thời hạn sử dụng do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp để làm thông tin nhận diện người đầu tư khi đăng ký mở tài khoản hoặc đăng ký sở hữu.

Thứ hai, trường hợp các nhà đầu tư này không lựa chọn quốc tịch Việt Nam thì phải làm thủ tục đăng ký trading code với VSD theo quy định và các nhà đầu tư này sẽ không được thay đổi về quốc tịch Việt Nam trong quá trình giao dịch sau này.

Thứ ba, trường hợp các nhà đầu tư nêu trên trước đây đã đăng ký là quốc tịch nước ngoài trên Danh sách cổ đông của tổ chức phát hành hoặc đăng ký mở tài khoản tại thành viên lưu ký nếu muốn đăng ký lại là cá nhân trong nước với quốc tịch Việt Nam sẽ thực hiện điều chỉnh thông tin tại VSD sang loại hình nhà đầu tư trong nước và sẽ không được sử dụng mã số trading code cùng tài khoản lưu ký được cấp trước đây (nếu có).

Với những trường hợp trên, VSD thông báo tới các tổ chức đăng ký chứng khoán tại VSD và thành viên lưu ký biết để hướng dẫn cho nhà đầu tư thực hiện.

An Hạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *